محل تبلیغات شما

قانون آئین دادرسی کیفری۱۳۹۲ با الحاقات ۱۳۹۴ اصلاحات بعدی

۲ – قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (بخش کلیات)

۳ – قانون حمایت از مصرف کننده ۱۳۸۸

۴ – قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی

۵ – قانون تعزیرات حکومتی ۱۳۶۷

۶ – قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی ۱۳۶۷

۷ – قانون نظام صنفی ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی

۸ – قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴

۹ – قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶

۱۰ – آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی

1 مبانی علم اطلاعات و دانششناسی
2 آمار، روش تحقيق و آیين نگارش
3 سازماندهی اطلاعات )فهرستنویسی توصيفی، تحليلی و رایانهای، ردهبندی، نمایهسازی
و چکيدهنویسی(
4 منابع و خدمات مرجع )منابع مرجع عمومی و تخصصی، اصول خدمات مرجع(
5 فنّاوری اطلاعات و ارتباطات )مبانی رایانه، فنّاوریهای وب، پایگاه داده، طراحی و
مدیریت وبگاه، كتابخانه دیجيتال، نرمافزارهای كتابخانهای(
6 مدیریت اطلاعات و دانش )مدیریت كتابخانهها و مراكز اطلاعاتی، مدیریت مجموعه،
مدیریت دانش، علمسنجی، سواد اطلاعاتی، بازاریابی خدمات اطلاعاتی(

سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی سوالات آزمون ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی

سوالات استخدامی شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه کرمان

دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی قوه قضاییه 1396

– ,اطلاعات ,اصلاحات ,مرجع ,حکومتی ,خدمات ,– قانون ,اطلاعات و ,تعزیرات حکومتی ,اصلاحات بعدی ,خدمات مرجع

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی